Imprimare Email
categorie Regulamente şi Dispoziţii
Scris de Teodorescu Dragoş   

           ROMANIA

      JUDETUL BUZAU

PRIMARIA MUNICIPIULUI

      RAMNICU SARAT

  Nr.   968 / 20.01.2012  .

 

 

REGULAMENT LOCAL,

de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea

planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului

 

Prezentul regulament stabileste componentele obligatorii ale informarii si consultarii publicului care se aplica in cadrul proceselor de elaborare sau revizuire a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului in conformitate cu art. 61 din Legea nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare.

Prezentul regulament local se adreseaza tuturor initiatorilor, elaboratorilor si avizatorilor de planuri de urbanism si amenajarea teitoriului, precum si tuturor factorilor de decizie in domeniu si se aplica tuturor categoriilor de planuri de urbanism si amenajare a teritoriului, prevazute in lege si a fost intocmit conform Ordinului nr. 2701/2010 al M.D.R.T. pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism.

Informarea si consultarea publicului se efectueaza in toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului si este parte integranta a procedurii de initiere, elaborare, avizare si aprobare a documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului:

a)     Etapa pregatitoare – anuntarea intentiei de elaborare

b)    Etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare

c)     Etapa elaborarii propunerii ce vor fi supuse procesului de avizare

d)    Elaborarea propunerilor finale care include toate observatiile avizelor si care se supune procedurii de transparenta decizionala.

Pentru toate documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului prevazute de lege pentru care se aplica prezentul regulament, procesul de informare si consultare a publicului de finalizeaza cu raportul informarii si consultarii publicului, raport ce se supune atentiei Consiliului local responsabil cu aprobarea planului, impreuna cu documentatia completa.

In baza raportului informarii si consultarii publicului Consiliul local poate solicita completarea documentatiei de urbanism supuse aprobarii.

Informarea si consultarea publicului in etapa aprobarii fiecarii categorii de plan in parte se face conform Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu completarile ulterioare si conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.

Obligatia privind informarea si consultarea publicului pentru planurile de urbanism si amenajare a teritoriului revine autoritatii publice responsabile cu aprobarea planurilor.

Pentru indeplinirea acestor responsabilitati Primaria municipiului Ramnicu-Sarat are obligatia de a adopta Regulamentul local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului pentru care au responsabilitati de aprobare conform legii.

Regulamentul local stabileste:

1)    Structura sau persoanele cu atributii in coordonarea informarii si consultarii publicului este Serviciul de Urbanism prin sef serviciu

2)    Modalitati de finantare a activitatilor de informare si consultare: din surse proprii ale Primariei pentru documentatii de urbanism initiate de Primarie, respectiv din surse proprii ale initiatorilor persoane fizice sau juridice, cu obligatia achitarii unei taxe speciale privind activitatea de informare si consultare

3)    Modul si locul in care publicul va avea acces la informatii si documentatii: la sediul Primariei municipiului Ramnicu-Sarat – Serviciul de Urbanism

4)    Modul in care se va face evaluarea proceselor de participare publica si actualizare Regulament local

Atunci cand se ia decizia cu privire la intentia elaborarii unui plan de urbanism sau amenajarea teritoriului, oricand sunt informate cu privire la o astfel de intentie, Primaria a desemnat o persoana din cadrul Serviciului de Urbanism responsabila cu informarea si consultarea publicului, respectiv sef seviciu.

Persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului are urmatoarele atributii:

a)     Coordoneaza redactarea documentului de planificare a procesului de participare a publicului, pe baza regulamentului local adoptat si in functie de complexitatea planului de urbanism sau amenajare a teritoriului;

b)    Raspunde de redactarea cerintelor specifice care vor fi include in documentele de selectare si desemnare a elaboratorului pentru documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului initiate de Primarie;

c)     Raspunde de redactarea propunerilor de cerinte specifice necesar a fi incluse in avizul prealabil de oportunitate pentru documentatiile de urbanism initiate de initiatorii privati persoane fizice sau juridice;

d)    Gestioneaza activitatile de informare si consultare a publicului pe tot parcursul documentatiei pana la aprobare;

e)     Este persoana de contact din partea Primariei pentru activitatea de informare si consultare a publicului.

 

Planul Urbanistic General (P.U.G.)

si Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.) aferent acestuia

 

A.   Implicarea publicului in etape pregatitoare

 

1)    Primaria informeaza publicul cu privire la intentia de elaborare sau de revizuire a P.U.G. inainte de elaborarea documentatiilor necesare procedurii de atribuire a serviciilor de elaborare a P.U.G.

2)    Informarea cu privire la intentia de elaborare P.U.G. se face simultan prin urmatoarele metode:

a)     Anunturi afisate la sediul Primariei in spatii accesibile cetatenilor

b)    Anunt publicat pe pagina proprie de internet

Anunturile vor cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele:

-         Prezentarea succinta a argumentarii intentiei de elaborare / revizuire a P.U.G. si a obiectivelor P.U.G.

-         Numele si datele de contact ale persoanelor responsabile cu informarea si consultarea publicului, catre care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri

-         Perioada de maxim 25 zile de la data aducerii la cunostinta publicului a intentiei in care pot fi transmise comentarii, observatii si propuneri

-         Modul in care va fi pus la dispozitia publicului raspunsul la observatiile transmise in aceasta perioada.

Anunturile publicate pe pagina proprie de internet si cele afisate trebuie mentionate pe toata durata in care pot fi transmise observatii si propuneri.

Primaria poate aduce la cunostinta publicului intentia sa de elaborare sau revizuire P.U.G. si prin anunturi publicate in presa locala, cel putin 2 anunturi publicate la interval de minim 3 zile, panouri amplasate pe domeniul public, emisiuni la statii de radio si televiziune, conferinte, afise, interviuri, expozitii cu harti, planuri, schite, sau orice alte materiale.

Primaria primeste de la public observatii, sugestii sau propuneri cu privire la intentia de elaborare sau revizuire P.U.G. si la informatiile furnizate prin anunt si pun la dispozitia publicului sinteza acestora si argumentatia preluarii sau nepreluarii propunerilor, in maxim 15 zile de la data limita stabilita pentru primirea lor.

Toate propunerile obtinute si nevoile identificate in urma procesului de informare si consultare, vor fi examinate si sintetizate si vor fi prezentate ca anexa la documentatia necesara atribuirii serviciilor de elaborare sau revizuire a P.U.G., precum si procedurile specifice de informare si consultare a publicului pe parcursul elaborarii sau revizuirii P.U.G. se redacteaza de catre Serviciul Urbanism, cu sprijinul unui grup cu rol consultativ format din reprezentanti ai compartimentelor de specialitate, comisiei de urbanism din cadrul Consiliului local, autoritati competente cu protectia mediului, e.t.c. precum si de catre persoana responsabila cu informarea si consultarea publicului, astfel incat sa se asigure identificarea prealabila a nevoilor la care P.U.G.-ul trebuie sa raspunda.   

B.   Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare:

- in etapa elaborarii studiilor de fundamentare a propunerilor, cerintele si optiunile publicului legat de dezvoltarea urbana durabila sunt obtinute de elaboratorul documentatiei de urbanism prin metode de cercetare sociologica relevante pentru obiectivele propuse

- cercetarea sociologica se efectueaza de catre persoane specializate in pregatirea, derularea si analizarea rezultatelor metodelor corespunzatoare atestate conform legii in privinta elaborarii documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului    

C. Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor

- pe parcursul elaborarii propunerilor este recomandata consultarea publicului sau a anumitor factori interesati, precum organizatii ale societatii civile, asociatii profesionale, asociatii ale sectorului de afaceri, reprezentanti ai cetatenilor, asupra evolutiei propunerilor preliminare, a optiunii preferate astfel incat sa fie preintampinate eventuale dezacorduri sau contestari

- in vederea reducerii birocratizarii si a costurilor se recomanda ca aceasta consultare sa fie organizata in mod unitar cu evaluarea de mediu prin colaborare cu autoritatile responsabile din domeniul mediului

D. Informarea si consultarea publicului asupra propunerilor de P.U.G.

a)     Primaria municipiului Ramnicu-Sarat, initiatoarea planurilor urbanistice generale, informeaza publicul prin urmatoarele activitati simultane :

1)    publica cel putin propria pagina de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si orarul in care se pot consulta documentele complete ale propunerilor si transmit observatii la sediul primariei pentru aprobarea finala a P.U.G. in termen de maxim 45 zile calendaristice de la data ultimului anunt, precum si obiectivele, data, locul de desfasurare, ora de incepere si durata estimata a dezbaterii publice care are loc la minimum 20 zile de la data ultimului anunt.

2)    Afiseaza anuntul de mai sus si propunerile insotite de explicatii succinte, scrise si desenate, intr-un limbaj non-tehnic pe o perioada de cel putin 30 zile la sediul propriu si in alte locuri special amenajate

3)    Trimit in scris catre factorii interesati identificati, anuntul publicat cu cel putin 15 zile inainte d edata dezbaterii publice.

Primaria municipiului Ramnicu-Sarat consulta publicul asupra propunerilor prin cel putin urmatoarele activitati:

a)     Pune la dispozitia publicului, pentru consultare, prima versiune a propunerilor pe durata a cel putin 45 zile

b)    Expune materialele grafice cu explicatii formulate intr-un limbaj non-tehnic pe durata a cel putin 45 zile, cu posibilitatea colectarii in scris a observatiilor cetatenilor, la sediul Primariei mun. Rm. Sarat – Serviciul Urbanism

c)     Pregateste, organizeaza si conduce o dezbatere publica cu privire la propuneri

d)    Primaria municipiului Ramnicu-Sarat informeaza publica cu privire la rezultatele consultarii, cel putin prin publicarea pe propria pagina de internet a observatiilor si sugestiilor publicului asupra propunerilor preliminare si a raspunsului la acestea, in termen de maxim 15 zile de la data dezbaterii publice

e)     Consultarea publicului pentru propunerile de plan se face inainte de transmiterea documentatiei pe circuitul legal de avizare

Pentru propunerile ce aduc modifiari importante unor parti mari din localitate sau care afecteaza un numar mare de persoane, Primaria mun. Rm.Sarat poate sa :

1)    Informeze publicul prin expozitii in cartiere, emisiuni radio sau TV, brosuri, anunturi in scoli e.t.c.

2)    Consulte publicul asupra propunerilor prin dezbateri publice pe anumite subiecte critice, dezbateri sau intruniri in anumite zone, interviuri de grup, grupuri consultative structurate pe domenii sau pe anumite categorii de public

3)    Organizeze ateliere de lucru, audieri publice pentru identificarea propunerilor alternative si ideilor initiate de public prin interactiune cu echipele de lucru, punerea in comun a cunostintelor si competentelor lor.

In vederea introducerii in circuitul legal de avizare a P.U.G. si R.L.U. Primaria municipiului Ramnicu-Sarat asigura prin Serviciul Urbanism realizarea raportului consultarii populatiei.

Raportul consultarii insotit de punctul de vedere al arhitectului sef se prezinta Consiliului local spre insusire sau respingere. In vederea fundamentarii tehnice a deciziei primaria poate solicita opinia unor experti atestati sau a unor asociatii profesionale in domeniu.

 

Implicarea publicului in etapa aprobarii P.U.G. si R.L.U.

         Informarea si consultarea publicului in etapa aprobarii P.U.G. si R.L.U. se face conform Legii 52 /2003 privind transparenta decizionala in administratia publica cu completarile ulterioare si condfor Legii 544/ 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificari si completari ulterioare.

Implicarea publicului in monitorizarea implementarii P.U.G. si R.L.U.

         Informatiile continute in P.U.G. si R.L.U. aferent, reprezinta informatii de interes public si vor vor fi puse la dispozitie automat prin publicarea pe site-ul Primariei mun. Rm. Sarat si vor fi eliberate la cerere conform Legii 544/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.

         Anual, primaria va face publice modalitatile privind aplicarea aprevederilor P.U.G. si stadiul de indeplinire.

 

Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul Local aferent acestuia – P.U.Z.

1)    Implicarea publicului in etape premergatoare

a)     In situatia P.U.Z. initiate de Primarie, tema, obiectivele si cerintele P.U.Z. vor fi elaborate cu sprijinul unui grup cu rol consultativ, format din reprezentanti ai compartimentului de specialitate, comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism, ai autoritatii competente cu protectia mediului, comisia de urbanism din cadrul Consiliului local si ai altor institutii interesate la nivel central, judetean sau local precum si persoane responsabile cu informarea si consultarea publicului astfel incat sa se asigure identificarea prealabila a tuturor nevoilor la care P.U.Z. trebuie sa raspunda.

b)    In functie de impactul estimat la P.U.Z. (suprafata studiata, modificari propuse, specificul institutiei ce a generat elaborarea documenatiei) pentru argumentarea unor obiective ale planului sau pentru identificarea si evaluarea unor posibile opinii si interese divergente, in vederea determinarii oportunitatii planului in interes public, Primaria care este initiatoarea poate aduce la cunostinta publicului intentia de elaborare a P.U.Z. si obiectivele acestuia prin anunturi pe propria pagina de internet, anunturi catre proprietarii din zona. Afisari ale anuntului in zona de studiu preconizata, intalniri cu locuitorii din zona. Afisarea in vederea informarii populatiei se face pe panouri conforme. In cazul in cazul initiatorul planului este un investitor privat, persoana fizica sau juridica obligatiile ce deriva din procedurile specifice de informare si consultare a publicului se vor transmite initiatorului prin certificatul de urbanism si avizul prealabil de oportunitate. In functie de impactul estimat al P.U.Z. Primaria poate organiza dezbateri publice referitoare la intentia de elaborare P.U.Z.    

2)    Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor

Pe parcursul elaborarii propunerilor este recomandata consultarea publicului asupra evolutiei acestora astfel incat sa fie argumentate beneficiile aduse in interes public

Informarea si consultarea publicului cu privire la propunerile de P.U.Z. se fac inainte de transmiterea documentatiei pe circuitul tehnic de avizare astfel:

a)     Primaria municipiului Ramnicu-Sarat informeaza publicul prin cel putin urmatoarele activitati :

1)    Publica pe pagina proprie de internet anuntul cu privire la posibilitatea, modul si perioada, locul si ora in care se pot consulta documentele si transmit observatii la sediul Primariei respectiv Consiliul local competente pentru aprobare P.U.Z. in termen de maxim 25 zile lucratoare de la data anuntului, precum si data, locul de desfasurare, ora de incepere si durata estimata

2)    Identifica si notifica proprietarii ale caror proprietati vor fi direct afectate de propunerile P.U.Z.

3)    Pune la dispozitia publicului spre consultare documentele aferente propunerilor P.U..Z precum si certificatul de urbanism si avizul prealabil de oportunitate

4)    Afiseaza anuntul la sediul propriu si in alte locuri special amenajate pe panoari rezistente la intemperii amplasate in cel putin 3 locuri vizibile pe teritoriul zonei studiate

5)    Investitorul privat, initiator al P.U.Z. afiseaza anuntul pe panouri rezistente la intemperii in loc vizibil la parcela care a generat intentia elaborarii P.U.Z.

b)    Primaria are urmatoarele obligatii :

1)    Informeaza publicul cu privire la rezultatele informarii si consultarii, cel putin prin publicarea pe propria pagina de internet si la sediul propriu al observatiilor si sugestiilor publicului si a raspunsului la acesta in termen de 15 zile de la incheiere perioadei de consultare a publicului

2)    Informeaza in scris proprietarii a caror imobile sunt direct afectate de propunerile P.U.Z. si care au trimis opinii, cu privire la observatiile primite si raspunsul argumentat la acestea

In functie de complexitatea sau impactul estimat al propunerilor P.U.Z., Primaria informeaza publicul prin expozitii in zona, emisiuni TV, brosuri, anunturi in scoli, e.t.c., consulta publicul prin dezbateri publice, interviuri de grup, organizeaza ateliere de lucru, audieri publice, intalniri pentru identificarea si punerea in comun a cunostintelor si competentelor.

         In vederea aprobarii P.U.Z., Serviciul Urbanism elaboreaza raportul consultarii publicului referitor la opiniile, colectarea raspunsurilor date si argumentarea lor.

         Informarea si consultarea publicului in etapa aprobarii P.U..Z se face conform Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica si Legea nr. 544 /2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

 

 Planul Urbanistic de Detaliu – P.U.D.

 

A.   Implicarea publicului in etapa pregatitoare

 

In situatia solicitarii elaborarii unui P.U.D. Primaria informeaza si consulta populatia in conformitate cu Regulamentul local aprobat cel putin prin urmatoarele modalitati :

a)     Se notifica proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat P.U.D. privind interventia si propunerile documentatiei de urbanism, cu acordarea unui termen d eprimire a observatiilor sau propunerilor de minimum 15 zile

b)    In situatia in care initiatorul P.U.D. este o persoana fizica sau juridica interesata, in termen de 5 zile de la primirea tuturor observatiilor, Primaria municipiului Rm. Sarat notifica initiatorul P.U.D. cu privire la eventualele obiectii primite si solicita modificarea propunerilor sau raspunsul motivat de refuz al acestora, cu acordarea unui termen de transmitere a raspunsului de maxim 10 zile

c)     In termen de 10 zile de la raspunsul argumentat al initiatorului P.U.D. Primaria informeaza in scris proprietarii care au trimis opinii cu privire la observatiile primite si raspunsul la acestea.

 

Implicarea publicului in etapa aprobarii P.U.D.

 

         In vederea aprobarii P.U.D., Primaria municipiului Ramnicu-Sarat, asigura prin Serviciul Urbanism introducerea in documentatia supusa aprobarii Consiliului local a raportului informarii si consultarii publicului, insotit de punctul de vedere al arhitectului sef.

 

Implicarea publicului in monitorizarea implementarii P.U.D

Informatiile cuprinse in P.U.D. reprezinta informatii de interes public si vor fi furnizate si puse la dispozitie in urma solicitarilor, conform Legii nr. 544/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Intocmit,

Arhitect Sef,

ing. Nicolae Gabriela

Ultima actualizare în Marţi, 03 Martie 2015 09:14